03_TƯ THẾ NGỒI THIỀN-KITÔ-XV

TƯ THẾ NGỒI THIỀN-KITÔ-XV

 

Dù Bạn ngồi ở tư thế nào cũng được, nhưng lưng luôn luôn thẳng:

 
01_Bạn có thể ngồi trên ghế


 
02_Bạn có thể theo cách Sức Sống Chúa Kitô (cách 1 và cách 2)
02.2_Cách 1 
02.2_Cách 2 
03_Bạn có thể ngồi bán già 
04_Bạn có thể kiết già