1.1_Thần Khí trong Linh Đạo của Cộng Đồng XV

Filters
20
Items
of
1
Mỗi thành viên của Cộng Đồng XV cần có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong mọi khía cạnh của cuộc sống và lịch sử, cũng như qua những trung gian loài người.
back to top
Filters