15 Bài Lectio Divina qua 5 Sự Mừng của mầu nhiệm Mân Côi (Cầu xin Chúa Thánh Thần qua 5 Mầu Nhiệm Mừng Mân Côi).15 BÀI LECTIO DIVINA

QUA 5 SỰ MỪNG CỦA MẦU NHIỆM MÂN CÔI

LỜI NGỎ

Anh chị em thuộc Dòng Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô, và thuộc Cộng đồng XV rất thân mến.

Chúng ta “Lectio Divina qua các mầu nhiệm Mân côi” hoặc “Cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi” là cách cầu nguyện rất phù hợp với linh đạo của Dòng chúng ta: “Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí, Con Người XV, Con Người Sức sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh, và cùng với Mẹ toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô”. Anh chị em hãy bước theo chân Mẹ Ma-ri-a để học biết lắng nghe, vâng phục và yêu mến sống triệt để Thánh Ý Chúa.

Khi “Lectio Divina” qua hai mươi mầu nhiệm Mân Côi:

1/ (Lectio - Đọc) Anh chị em nghe hoặc đọc Lời Chúa qua mỗi mầu nhiệm.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Anh chị em suy niệm Lời Chúa qua lời ca ngợi diễm phúc của Mẹ.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Anh chị em cầu nguyện để được sống trong tình yêu của Chúa Ki-tô và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa (Tông thư Kinh Mân Côi số12). 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Anh chị em nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc (Tông thư Kinh Mân Côi số13) qua việc xin Thần Khí xin Thần Khí dẫn anh chị em vào sống  trong tình yêu của Chúa Ki-tô khi thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút, và ca hát ngợi khen Chúa Ki-tô đang hiện diện trong thần trí, linh hồn và thân xác của anh chị em.

                Anh chị em hãy nài xin Thần Khí canh tân đổi mới anh chị em thấu tận trí khôn (x. Ep 4,23), anh chị em sẽ nhận được hoa quả của Thần Khí (x. Gal 5,22-23a), và những ân điển của Thần Khí (x. 1 Cr 12,8-11) để anh chị em làm sáng danh Chúa Cha (x. Mt 6,9) và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,16).

              Nếu anh chị em sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (x. Gl 5,25). Anh chị em hãy sống công chính trong bình an và hoan lạc của Thánh Thần (x. Rm 14,17) để toàn hiến cùng Mẹ Ma-ri-a trong Thần Khí cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô.

Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, ngày 01 tháng 05 năm 2010

Tu Sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung XV.

 

 

 

NĂM SỰ MỪNG

I. MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA MỪNG: Chúa Giê-su sống lại    

        Bài 46. (1 MỪNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ          

        Bài 47. (1 MỪNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

        Bài 48. (1 MỪNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

II.  MẦU NHIỆM THỨ HAI MÙA MỪNG: Chúa Giê-su lên trời      

        Bài 49. (2 MỪNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ          

        Bài 50. (2 MỪNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

        Bài 51. (2 MỪNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

III. MẦU NHIỆM THỨ BA MÙA MỪNG: Chúa Thánh Thần hiện xuống     

        Bài 52. (3 MỪNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ          

        Bài 53. (3 MỪNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

        Bài 54. (3 MỪNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ MÙA MỪNG: Chúa đưa Mẹ hồn xác lên trời    

        Bài 55. (4 MỪNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ          

        Bài 56. (4 MỪNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

        Bài 57. (4 MỪNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM MÙA MỪNG: Thiên Chúa đặt Mẹ làm Nữ Vương Vũ Trụ    

        Bài 58. (5 MỪNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ          

        Bài 59. (5 MỪNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ          

        Bài 60. (5 MỪNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

 

 

 

 

NĂM SỰ MỪNG

I. NĂM SỰ MỪNG, MẦU NHIỆM THỨ NHẤT : Chúa Giê-su sống lại

Bài 46 : (1 MỪNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 28,1b-2.5-8).

        Bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên...Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón mừng Chúa Giê-su phục sinh, và cho chúng con được trở nên công chính do ân huệ ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su (x. Rm 3,24). Xin Thần Khí đổi mới tâm trí chúng con (x. Ep 4,23), và cho chúng con sống trong niềm vui phục sinh của Chúa Ki-tô. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến tràn đầy hồn xác chúng con, và dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí cho chúng con nhận ra không phải tự chúng con, chúng con có khả năng để nghĩ mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng con là do ơn Thiên Chúa (x. 2 Cr 3,5), vì chúng con được máu Đức Giê-su, Con của Người thanh tẩy chúng con sạch hết mọi tội lỗi (x. 1 Ga 1,7). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 47 : (1 MỪNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô  (Mc 16,1b.3-7).

        Bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón mừng Chúa Giê-su phục sinh. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng máu châu báu của Chúa (x. 1 Pr 1,19), để nhờ Chúa, chúng con tin vào Thiên Chúa, chúng con biết đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa (x. 1 Pr 1,21). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu của Ngài, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí dư tràn trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí đổi mới tâm trí chúng con và mặc cho chúng con lấy con người mới; là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện (x. Ep 4,23-24). Xin Luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su giải thoát chúng con khỏi luật của tội và sự chết (x. Rm 8,2). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 48 : (1 MỪNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 24,1b.3-7).

        Các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón mừng Chúa Giê-su phục sinh. Lạy Chúa Cha toàn năng, ước gì ân sủng Cha mở đường cho chúng con đi. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã định cho Đức Ki-tô Giê-su phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho chúng con là những người tin (x. Rm 3,25). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Vì Cha là Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Cha đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới (x. Rm 8,11). Xin Cha ban Thần Khí xuống trên chúng con, để Thần Khí canh tân đổi mới cuộc sống và tâm linh của chúng con (x. Tt 3,5). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

II. NĂM SỰ MỪNG, MẦU NHIỆM THỨ HAI : Chúa Giê-su lên trời

Bài 49 : (2 MỪNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 16,14a.15-19).

        Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su và chuyên cần cầu nguyện với các tông đồ (x. Cv 1,14). Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu của Chúa vì mầu nhiệm lên trời của Chúa Giê-su. Ngài đi để dọn chỗ cho chúng con trong nhà Cha (x. Ga 14,2), trong ngôi nhà ấy, chúng con có Mẹ Ma-ri-a là chính “Cửa Thiên Đàng”. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Cha ban Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy, xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su. Vì Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô (x. Tt 3,6); nên xin Thần Khí dạy chúng con luôn tìm kiếm và yêu mến Chúa, để dù ăn, dù uống, dù làm sự gì, chúng con làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa (x. 1 Cr 10,31). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 50 : (2 MỪNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 24,45-48.50-53).

        Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su và chuyên cần cầu nguyện với các tông đồ (x. Cv 1,14). Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con ca ngợi tình yêu của Chúa, vì yêu thương chúng con Chúa đi dọn chỗ cho chúng con, và Chúa sẽ lại đến mà đem chúng con theo Chúa, để Chúa ở đâu chúng con cũng ở đó (x. Ga 14,3) Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu của Người, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su, và cho chúng con cái nhìn thanh thoát vì bộ mặt thế gian này đang qua đi: biết khóc như không khóc, vui như không vui, mua như không cầm giữ, hưởng dùng của cải đời này như không tận hưởng (x. 1 Cr 7,30-31), và luôn sống trong ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 51 : (2 MỪNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 1,8b-11).

        Đức Giê-su đáp: Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su và chuyên cần cầu nguyện với các tông đồ (x. Cv 1,14). Chúng con xin ca ngợi Cha là Đấng quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, Cha đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời, nhờ máu Chúa Giê-su Ki-tô đổ ra trên thập giá (x. Cl 1,20). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí cho chúng con nhận biết rằng thân xác chúng con là đền thờ của Thần Khí, và chúng con không còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt để chuộc lấy chúng con. Xin Thần Khí dạy chúng con về Thánh Ý Chúa, và xin ban cho chúng con trí thông minh để chúng con được am tường thánh ý (x. Tv 118,124-125). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

III. NĂM SỰ MỪNG, MẦU NHIỆM THỨ BA : Chúa Thánh Thần hiện xuống

Bài 52 : (3 MỪNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 14,23-27a).

        Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón nhận Chúa Thánh Thần cùng các Tông đồ. Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu của Chúa vì đã ban Thần Khí tràn ngập trên Đức Ma-ri-a và các tông đồ, để các ngài làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô trong quyền năng, điềm thiêng và dấu lạ (x. Cv 2,43). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí giúp đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn, vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng con, bằng những tiếng rên xiết khôn tả (x. Rm 8,26), để chúng con sống trong niềm vui của Chúa Ki-tô và sự vui mừng chúng con được trọn vẹn (x. Ga 15,11). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 53 : (3 MỪNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 20,19-23).

        Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón nhận Chúa Thánh Thần cùng các Tông đồ. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ra đi về cùng Cha và Chúa đã gửi đến từ nơi Cha, Thần Khí sự thật, từ Cha xuất ra (x. Ga 15,26) để Thần Khí dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13).  Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Thánh Tâm nhân từ và yêu thương, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con để chúng con được Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con (x. Ga 14,13). Vì ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong chúng con; Thần Khí ban cho chúng con được sống, vì chúng con được trở nên công chính (x. Rm 8,9b.10b). Xin Thần Khí cho chúng con biết chúc tụng Chúa là núi đá cho chúng con nương ẩn, là Đấng dạy chúng con nên những người thiện chiến, luyện chúng con thành những tay võ nghệ cao cường (x. Tv 143,1). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 54 : (3 MỪNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 2,1-6).

        Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón nhận Chúa Thánh Thần cùng các Tông đồ. Lạy Chúa Cha toàn năng hằng hữu, mọi sự tốt lành đều bởi Cha mà ra, chúng con xin ca ngợi tình yêu của Cha, Cha muốn mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật (x. 1 Tm 2,4). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su. Xin Cha ban cho chúng con được sống trong niềm vui vì chúng con là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương (x. Cl 3,12). Xin cho chúng con khi bước đi trong hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an, chúng con không bị tính xác thịt chi phối mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong chúng con (x. Rm 8,6.9) Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

IV. NĂM SỰ MỪNG, MẦU NHIỆM THỨ TƯ : Thiên Chúa đưa Mẹ hồn xác lên trời

Bài 55 : (4 MỪNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Lời Chúa trong sách Khải Huyền (Kh 12,1-3.5-6ab).

        Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác (x. Lumen Gentium 59), vì chưng những ai Chúa đã biết đến từ trước, thì Người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh Con của Người (x. Rm 8,29), Chúa đã cho thân xác của Mẹ mặc lấy sự bất tử (x. 1 Cr 15,53) trong niềm vui rạng ngời của ơn cứu độ. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con xác tín rằng: Thánh Ý Chúa là khúc nhạc của chúng con, giữa cảnh đời tha hương lữ thứ (x. Tv 118,54). Xin Thần Khí cho chúng con được cùng một lòng trí, một miệng lưỡi, mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con (x. Rm 15,6). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 56 : (4 MỪNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 14,2-7).

        Đức Giê-su nói: Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác (x. Lumen Gentium 59). Mẹ được diễm phúc kết hiệp với Chúa và hưởng kiến Chúa với những điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng trí người phàm chưa hề tưởng nghĩ tới, những điều đó Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài (x. 1Cr 2,9). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy nhân danh Ngài. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí cho chúng con hiểu rằng đau khổ quả là điều hữu ích, để chúng con học biết thánh Ý Chúa (x. Tv 118,71). Xin Thần Khí cho chúng con được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô là tình thương vượt quá sự hiểu biết (x. Ep 3,17.19). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 57 : (4 MỪNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 17,22-24.26).

        Khi ấy, Đức Giê-su nói: Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác (x. Lumen Gentium 59). Lạy Cha, qua mầu nhiệm thập giá mà bao người vấp phải, Cha bày tỏ trí khôn ngoan vô lượng cách kỳ diệu. Cha đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật hầu chúng con nhận được ơn nghĩa tử (x. Gl 4,4-5). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, và đổ xuống lòng chúng con tình yêu nhờ bởi Thần Khí (x. Rm 5,5). . Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. Xin Cha ban Thần Khí của Con Mình đến ngự nơi lòng chúng con mà kêu lên “Áp-ba, Cha ơi!” (x. Gl 4,6). Xin Cha thể theo sự phong phú của Cha là Đấng vinh hiển, ban cho chúng con được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Cha, để con người nội tâm nơi chúng con được vững vàng (x. Ep 3,16). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

V. NĂM SỰ MỪNG, MẦU NHIỆM THỨ NĂM : Thiên Chúa đặt Mẹ làm Nữ Vương Vũ Trụ

Bài 58 : (5 MỪNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 12,46-50).

        Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được tôn làm Nữ Vương vũ trụ (x. Lumen Gentium 59). Chúng con ca ngợi tình yêu Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a vinh quang tột đỉnh dành cho một thụ tạo: là làm Nữ Vương Vũ Trụ. Chúng con hợp cùng triều đình thiên quốc và mọi người trần thế ca ngợi rằng: Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ (x. Lc 1,28). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Mẹ Ma-ri-a Nữ Vương Vũ Trụ, cầu xin Thần Khí ngự xuống trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa Cha vinh hiển ban cho chúng con Thần Khi khôn ngoan để mặc khải cho chúng con được am tường về Người (x. Ep 1,17). Xin Thần Khí cho chúng con được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến (x. 1 Cr 15,49), cho cái thân phải hư nát của chúng con được mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết của chúng con được mặc lấy trường sinh bất tử (x. 1 Cr 15,53). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 59 : (5 MỪNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 8,16.18b-21).

        “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được tôn làm Nữ Vương vũ trụ (x. Lumen Gentium 59), và nâng Mẹ lên địa vị cao cả vượt trên hết các thiên thần và loài người (x. Lumen Gentium 66), ban cho Mẹ được là Mẹ Con Thiên Chúa, là ái nữ của Chúa Cha và là cung thánh của Chúa Thánh Thần (x. Lumen Gentium 53). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu của Ngài, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí dư tràn trên chúng con, để bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí chúng con được kết hợp với Đức Giê-su Ki-tô (x. Pl 4,7). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi, và đứng trong Đạo Binh Chúa Ki-tô dưới quyền Nữ Vương Ma-ri-a để Nước Tình Yêu của Chúa được thực hiện giữa chúng con và nơi dân tộc chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 60 : (5 MỪNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 12,23-26.32).

        Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được tôn làm Nữ Vương vũ trụ (x. Lumen Gentium 59). Lạy Cha, qua mầu nhiệm thập giá mà bao người vấp phải, Cha bày tỏ trí khôn ngoan vô lượng cách kỳ diệu. Cha đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật hầu chúng con nhận được ơn nghĩa tử (x. Gl 4,4-5). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con, vì Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Chúa (Ep 1,14). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Thần Khí cho chúng con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là con đường duy nhất để chúng con được thăng tiến cuộc sống và đời sống tâm linh. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

SÁCH THAM KHẢO

 

 

1. Giáo Luật Hội Thánh Công Giáo 1983

2. Kinh Thánh Tân và Cựu Ước, bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

3. Hiến Chương Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

4. Phương Pháp Lần Chuỗi Mân Côi của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

5. Giáo lý về Đức Mẹ của linh mục Gabriel Roschini, OSM         

6. Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumem Gentium)

7. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)

 

 

Năm thánh 2010, viết tại DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

                    và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ 

 

 

 

 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa