15 Bài Lectio Divina qua 5 Sự Sáng của mầu nhiệm Mân Côi (Cầu xin Chúa Thánh Thần qua 5 Mầu Nhiệm Sáng Mân Côi).15 BÀI LECTIO DIVINA

QUA 5 SỰ SÁNG CỦA MẦU NHIỆM MÂN CÔI

LỜI NGỎ

Anh chị em thuộc Dòng Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô, và thuộc Cộng đồng XV rất thân mến.

Chúng ta “Lectio Divina qua các mầu nhiệm Mân côi” hoặc “Cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi” là cách cầu nguyện rất phù hợp với linh đạo của Dòng chúng ta: “Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí, Con Người XV, Con Người Sức sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh, và cùng với Mẹ toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô”. Anh chị em hãy bước theo chân Mẹ Ma-ri-a để học biết lắng nghe, vâng phục và yêu mến sống triệt để Thánh Ý Chúa.

Khi “Lectio Divina” qua hai mươi mầu nhiệm Mân Côi:

1/ (Lectio - Đọc) Anh chị em nghe hoặc đọc Lời Chúa qua mỗi mầu nhiệm.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Anh chị em suy niệm Lời Chúa qua lời ca ngợi diễm phúc của Mẹ.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Anh chị em cầu nguyện để được sống trong tình yêu của Chúa Ki-tô và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa (Tông thư Kinh Mân Côi số12). 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Anh chị em nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc (Tông thư Kinh Mân Côi số13) qua việc xin Thần Khí xin Thần Khí dẫn anh chị em vào sống  trong tình yêu của Chúa Ki-tô khi thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút, và ca hát ngợi khen Chúa Ki-tô đang hiện diện trong thần trí, linh hồn và thân xác của anh chị em.

                Anh chị em hãy nài xin Thần Khí canh tân đổi mới anh chị em thấu tận trí khôn (x. Ep 4,23), anh chị em sẽ nhận được hoa quả của Thần Khí (x. Gal 5,22-23a), và những ân điển của Thần Khí (x. 1 Cr 12,8-11) để anh chị em làm sáng danh Chúa Cha (x. Mt 6,9) và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,16).

              Nếu anh chị em sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (x. Gl 5,25). Anh chị em hãy sống công chính trong bình an và hoan lạc của Thánh Thần (x. Rm 14,17) để toàn hiến cùng Mẹ Ma-ri-a trong Thần Khí cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô.

Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, ngày 01 tháng 05 năm 2010

Tu Sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung XV.

 

 

 

NĂM SỰ SÁNG

I. MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA SÁNG: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại

sông Gio-đan        

Bài 16. (1 SÁNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 17. (1 SÁNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ            

Bài 18. (1 SÁNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA   

II.  MẦU NHIỆM THỨ HAI MÙA SÁNG: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na      

Bài 19. (2 SÁNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 20. (2 SÁNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ            

Bài 21. (2 SÁNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

III. MẦU NHIỆM THỨ BA MÙA SÁNG: Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối          

Bài 22. (3 SÁNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 23. (3 SÁNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

Bài 24. (3 SÁNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA

IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ MÙA SÁNG: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi        

Bài 25. (4 SÁNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 26. (4 SÁNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ            

Bài 27. (4 SÁNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA   

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM MÙA SÁNG: Đức Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể

Bài 28. (5 SÁNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 29. (5 SÁNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

Bài 30. (5 SÁNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA   

 

 

 

CHƯƠNG II : NĂM SỰ SÁNG

I. NĂM SỰ SÁNG, MẦU NHIỆM THỨ nhất: CHÚA GIÊ-SU chịu phép rửa tại sông Gio-đan

Bài 16 : (1 SÁNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (mt 3,13-17).

        Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ của Đấng Thiên Sai. Khi Đức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì Chúa đã cho chúng con được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến với chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su, và xin Thần Khí ban cho chúng con “Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và dũng mãnh, Thần Trí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA” (Is 11,2), để chúng con biết phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

Bài 17 : (1 SÁNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 1,6-11).

        Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ của Đấng Thiên Sai. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì Ngài đã được Thiên Chúa dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong là Đấng Thiên Sai. Đi tới đâu Ngài cũng thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế (x. Cv 10, 38). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu thương xót của Ngài, xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy tâm trí chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su, và xin Thần Khí ban cho chúng con sống nhờ Thần Khí, thì cũng cho chúng con được nhờ Thần Khí mà tiến bước” (x. Gl 5,25). Xin Thần Khí cho chúng con khao khát những ơn của Thần Khí, và biết tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh (x. 1 Cr 14,12). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 18 : (1 SÁNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 3,16-17.21-22).

        Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ của Đấng Thiên Sai. Chúng con xin ca ngợi Cha vì Cha cho Thần Trí của Cha ngự trên Đấng Thiên Sai (x. Is 42,1), Cha sai Đức Ki-tô đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo việc ân xá cho người bị giam giữ, ngày phóng thích cho các tù nhân (x. Is 61,1-2a). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su, và xin Thần Khí ngự trong chúng con. Chúng con tin rằng Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới (x. Rm 8,11). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

II. NĂM SỰ SÁNG, MẦU NHIỆM THỨ HAI: Đức CHÚA GIÊ-SU dự tiệc cưới Ca-na

Bài 19 : (2 SÁNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 2,1-6a.7a-8a.11).

        Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ Trung Gian Các Ơn. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì chính nhờ Đức Mẹ mà chúng con mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Chúa Giê-su Ki-tô. Người là nguồn bình an của chúng con, Người đến để kết hợp bản tính loài người với bản tính Thiên Chúa. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến tràn đầy hồn xác chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí cho chúng con đi theo hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an (x. Rm 8,6), nhờ Thần Khí sáng soi, xin cho chúng con biết xin Mẹ dạy chúng con đừng bao giờ e sợ phải nói về thế giới cho Chúa Giê-su và phải nói về Chúa Giê-su cho thế giới. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 20 : (2 SÁNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 2,1b-3.5-6a.7-9).

        Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ Trung Gian Các Ơn. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì khi thời gian tới hồi viên mãn, Ngài là Ngôi Lời đã đến trần gian sinh làm con của Mẹ Ma-ri-a và sống dưới Lề Luật để cứu chuộc chúng con, hầu chúng con nhận được ơn làm nghĩa tử (x. Gl 4,4-5). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu của Người, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô là Đấng đồng hàng vinh quang với Chúa Cha, Ngài đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Mẫu Ma-ri-a, và trong Đức Giê-su Ki-tô, cả chúng con nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí (x. Ep 2,22). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 21 : (2 SÁNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 2,1b-3.5-6a.7-8.11).

        Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ Trung Gian Các Ơn. Chúng con xin ca ngợi Chúa Cha, vì Cha cho chúng con gặp gỡ Mẹ Ma-ri-a không chỉ như một mô phạm nhưng còn như một người Mẹ. Chúng con học được nơi Mẹ Ma-ri-a mẫu gương luôn hợp tác vào công trình của Chúa Thánh Thần. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng con đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x. Ga 1,16). Chúng con xin ca ngợi Cha, vì chúng con đã không lãnh nhận Thần Khí khiến chúng con trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho chúng con nên nghĩa tử, nhờ đó chúng con được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (x. Rm 8,15). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

III. NĂM SỰ SÁNG, MẦU NHIỆM THỨ BA: Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối

Bài 22 : (3 SÁNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 4,12-17).

        Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Chúng con xin ca ngợi Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ “xin vâng” tuyệt vời. Mẹ là trinh nữ vâng phục mà hai tiếng “xin vâng” đáp lại lời Thiên Chúa đã biến đổi dòng lịch sử của nhân loại chúng con. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Thương Xót. Xin Thần Khí cho chúng con nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng con, nên dầu chúng con đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng con được cùng sống với Đức Ki-tô (x. Ep 2,4-5a). Xin Thần Khí dạy chúng con biết tùng phục và yêu mến Thiên Chúa hết lòng trí chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 23 : (3 SÁNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 1,6-8.13-15).

        Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Hồi ấy, Thần Khí liền đẩy Đức Giê-su vào hoang địa, Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Chúa đã mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ chúng con. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật, xin Chúa Ki-tô cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Ngài. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Thánh Tâm nhân từ và yêu thương, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con để chúng con được Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót, và dạy chúng con nhận ra rằng Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng con (x. Tt 3,6). Chính do ân sủng mà chúng con được cứu độ! Thiên Chúa đã cho chúng con được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời (x. Ep 2,5b-6). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 24 : (3 SÁNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 4,14-18).

        Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã giải thoát chúng con khỏi quyền lực tối tăm, và đưa chúng con vào vương quốc của Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, chúng con được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi (x. Cl 13-14). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Thương Xót, và dạy chúng con nhận ra rằng không phải vì tự sức mình chúng con đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Thiên Chúa thương xót, nên Người đã cứu chúng con nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng con được tái sinh và đổi mới. (x. Tt 3,5). Xin Cha ban cho chúng con được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Ngài, để con người nội tâm nơi chúng con được vững vàng (x. Ep 3,16). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

IV. NĂM SỰ SÁNG, MẦU NHIỆM THỨ TƯ: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi

Bài 25 : (4 SÁNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 17,1-4).

        Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì chính mỗi người chúng con được mời gọi làm tươi mới đời tận hiến của mình theo mẫu thánh hiến của Mẹ Thiên Chúa. Đức Ma-ri-a là Mẹ thật của mỗi người chúng con, vì Người là Mẹ Đấng đã được thánh hiến và được sai đi. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế. Xin Thần Khí dạy chúng con biết cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; và biết đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, xin Thần Khí dạy chúng con biết nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (x. Ep 5,19-20). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Cứu Thế (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 26 : (4 SÁNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 9,2ab-5.7).

        Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ Ma-ri-a đã tiến bước trong hành trình của lòng tin, trung thành duy trì sự hiệp nhất với Con của Mẹ cho đến tận dưới chân thánh giá. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy nhân danh Ngài. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế. Xin Thần Khí dạy chúng con luôn đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; biết luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó chúng con sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, xin dạy chúng con đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa (x. Ep 6,14-17). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Cứu Thế (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 27 : (4 SÁNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 9,28b-31.34b-36a).

        Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì mọi hình thức đi theo Đức Ki-tô luôn luôn bắt nguồn từ sáng kiến của Chúa Cha, có chiều kích chủ yếu mang tính Ki-tô và Thần Khí, diễn tả cách đặc biệt sống động đặc tính Ba Ngôi của đời sống toàn hiến của chúng con. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, và đổ xuống lòng chúng con tình yêu nhờ bởi Thần Khí (x. Rm 5,5). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế, và dạy chúng con nhận ra và biết sống theo Thần Khí hướng dẫn, xin Thần Khí dạy chúng con dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, xin Thần Khí giúp chúng con chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh (x. Ep 6,18). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Cứu Thế (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

V. NĂM SỰ SÁNG, MẦU NHIỆM THỨ NĂM: Đức Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể

Bài 28 : (5 SÁNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 26,17a.19.26-29).

        Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội xưng tụng là Mẹ Đấng Chăn Chiên Lành. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ, và gìn giữ Mẹ khỏi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tái nhập thể trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết một niềm sùng kính và mến yêu bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian (x. 2 Pr 1,4). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 29 : (5 SÁNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 14,12a.16.22-25).

        Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Đức Giê-su đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội ca ngợi và xưng tụng là Mẹ của Đấng Chăn Chiên Lành. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Chúa cho đời toàn hiến của chúng con nhìn nhận Mẹ Ma-ri-a là gương mẫu tuyệt vời cho việc toàn hiến cho Chúa Cha, kết hợp với Chúa Con và ngoan ngoãn nghe theo Chúa Thánh Thần. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy nhân danh Ngài. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tái nhập thể trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con nhận ra Thiên Chúa dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới (x. Rm 8,11). Kết quả là chúng con được mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong chúng con (x. Gl 2,20). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 30 : (5 SÁNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 22,15-16.19-20).

        Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.” Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được Giáo Hội ca ngợi và xưng tụng là Mẹ của Đấng Chăn Chiên Lành. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha cho chúng con nhận thức rằng khi chúng con nhận lấy “lối sống khiết tịnh và nghèo khó” của Đức Ki-tô đồng thời cũng có nghĩa là bắt chước lối sống của Đức Maria, người Mẹ tuyệt vời mà Cha ban cho chúng con. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, và đổ xuống lòng chúng con tình yêu nhờ bởi Thần Khí (x. Rm 5,5). . Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tái nhập thể trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Trong Chúa Giê-su, xin Thần Khí dạy chúng con khám phá sự cao cả và phẩm giá của mỗi con người chúng con trong con tim Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Năm thánh 2010, viết tại DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

                    và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ  

 

 

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa