15 Bài Lectio Divina qua 5 Sự Thương của mầu nhiệm Mân Côi (Cầu xin Chúa Thánh Thần qua 5 Mầu Nhiệm Thương Mân Côi).


15 BÀI LECTIO DIVINA

QUA 5 SỰ THƯƠNG CỦA MẦU NHIỆM MÂN CÔI

LỜI NGỎ

Anh chị em thuộc Dòng Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô, và thuộc Cộng đồng XV rất thân mến.

Chúng ta “Lectio Divina qua các mầu nhiệm Mân côi” hoặc “Cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi” là cách cầu nguyện rất phù hợp với linh đạo của Dòng chúng ta: “Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí, Con Người XV, Con Người Sức sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh, và cùng với Mẹ toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô”. Anh chị em hãy bước theo chân Mẹ Ma-ri-a để học biết lắng nghe, vâng phục và yêu mến sống triệt để Thánh Ý Chúa.

Khi “Lectio Divina” qua hai mươi mầu nhiệm Mân Côi:

1/ (Lectio - Đọc) Anh chị em nghe hoặc đọc Lời Chúa qua mỗi mầu nhiệm.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Anh chị em suy niệm Lời Chúa qua lời ca ngợi diễm phúc của Mẹ.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Anh chị em cầu nguyện để được sống trong tình yêu của Chúa Ki-tô và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa (Tông thư Kinh Mân Côi số12). 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Anh chị em nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc (Tông thư Kinh Mân Côi số13) qua việc xin Thần Khí xin Thần Khí dẫn anh chị em vào sống  trong tình yêu của Chúa Ki-tô khi thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút, và ca hát ngợi khen Chúa Ki-tô đang hiện diện trong thần trí, linh hồn và thân xác của anh chị em.

                Anh chị em hãy nài xin Thần Khí canh tân đổi mới anh chị em thấu tận trí khôn (x. Ep 4,23), anh chị em sẽ nhận được hoa quả của Thần Khí (x. Gal 5,22-23a), và những ân điển của Thần Khí (x. 1 Cr 12,8-11) để anh chị em làm sáng danh Chúa Cha (x. Mt 6,9) và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,16).

              Nếu anh chị em sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (x. Gl 5,25). Anh chị em hãy sống công chính trong bình an và hoan lạc của Thánh Thần (x. Rm 14,17) để toàn hiến cùng Mẹ Ma-ri-a trong Thần Khí cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô.

Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, ngày 01 tháng 05 năm 2010

 

Tu Sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung XV.

 

 

 

NĂM SỰ THƯƠNG

I. MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA THƯƠNG: Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu

        Bài 31. (1 THƯƠNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ      

        Bài 32. (1 THƯƠNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ      

        Bài 33. (1 THƯƠNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA        

II.  MẦU NHIỆM THỨ HAI MÙA THƯƠNG: Chúa Giê-su chịu đánh đòn  

        Bài 34. (2 THƯƠNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ      

        Bài 35. (2 THƯƠNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

        Bài 36. (2 THƯƠNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA        

III. MẦU NHIỆM THỨ BA MÙA THƯƠNG: Chúa Giê-su chịu đội mũ gai  

        Bài 37. (3 THƯƠNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ      

        Bài 38. (3 THƯƠNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ      

        Bài 39. (3 THƯƠNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA        

IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ MÙA THƯƠNG: Chúa Giê-su vác thánh giá    

        Bài 40. (4 THƯƠNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

        Bài 41. (4 THƯƠNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ      

        Bài 42. (4 THƯƠNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA        

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM MÙA THƯƠNG: Chúa Giê-su chịu chết trên cây thánh giá      

        Bài 43. (5 THƯƠNG) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ      

        Bài 44. (5 THƯƠNG) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ      

        Bài 45. (5 THƯƠNG) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA        

 

 

 

 

NĂM SỰ THƯƠNG

I. NĂM SỰ THƯƠNG, MẦU NHIỆM THỨ NHẤT : Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu

Bài 31 : (1 THƯƠNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 26,36a.37b.39.42-43).

        Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói cũng một lời đó. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a vâng phục Thánh Ý Chúa trước cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì đã ban cho đời thánh hiến của chúng con nhìn nhận Mẹ Ma-ri-a là gương mẫu tuyệt vời cho việc toàn hiến cho Chúa Cha, kết hợp với Chúa Con và ngoan ngoãn nghe theo Chúa Thánh Thần. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Mẹ Ma-ri-a cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su. Xin Mẹ Vô Nhiễm cầu xin Thần Khí đến dẫn chúng con đi, vì bước đi theo Thần Khí chúng con sẽ không làm thỏa đam mê xác thịt (x. Gl 5,16). Chúng con xin Thần Khí “dạy dỗ chúng con mọi sự” (x. Ga 14,26), soi sáng cho chúng con hiểu biết Thánh Ý Chúa và dẫn chúng con vào sự thật trọn vẹn (Ga 16,13). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 32 : (1 THƯƠNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 14,32a.35-37.39-40).

        Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a vâng phục Thánh Ý Chúa trước cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Chúa kêu gọi chúng con lấy việc đi theo Người làm mục tiêu của cuộc đời chúng con: Chúa yêu cầu mỗi người chúng con một cuộc dấn thân trọn vẹn gồm việc từ bỏ mọi sự để sống thân tình với Người. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu Ngài, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con nhận ra rằng Chúa Giê-su đã trở nên vừa là sự mạc khải vừa là sự hoàn thành một nhân loại được tái sáng tạo và đổi mới theo chương trình của Thiên Chúa. Xin Thần Khí dạy chúng con biết sống ở trong Chúa Giê-su và đón nhận Chúa Giê-su sống ở trong chúng con để chúng con được hạnh phúc thật sự (x. Ga 14,20). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 33 : (1 THƯƠNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 22,40-46).

        Đến nơi, Người bảo các ông: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: “Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a vâng phục Thánh Ý Chúa trước cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha cho đời toàn hiến của chúng con loan báo những gì Cha, nhờ Chúa Con, trong Thánh Thần đã thực hiện do tình yêu, do lòng nhân lành, và do vẻ đẹp của Cha. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con, Thần Khí là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con (x. Ep 1,14). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su. Xin Cha dùng Thần Khí của Cha đang ngự trong chúng con mà làm cho thân xác chúng con được sự sống mới (x. Rm 8,11). Xin Thần Khí dạy chúng con biết tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa cứu chuộc nhờ sức Thần Khí (x. 1 Cr 12,3) qua đời sống chứng tá của chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

II. NĂM SỰ THƯƠNG, MẦU NHIỆM THỨ HAI : Chúa Giê-su chịu đánh đòn

Bài 34 : (2 THƯƠNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 27,22-26).

        Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được đồng công cứu chuộc và tham dự vào những đau khổ của Chúa Giê-su một cách mật thiết và thâm sâu. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì đã ban cho chúng con Mẹ Ma-ri-a là thầy dạy cho chúng con cách bước theo Đức Ki-tô vô điều kiện và chuyên cần phục vụ Người. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Mẹ Ma-ri-a cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết ca ngợi Chúa, vì chúng con được Chúa thanh tẩy để chúng con trở nên tinh ròng, và chúng con được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí. Xin Chúa dạy chúng con yêu mến và bắt chước Mẹ Ma-ri-a một cách triệt để và cho chúng con cảm nghiệm tình mẫu tử đặc biệt êm ái của Mẹ. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 35 : (2 THƯƠNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 15,6.9-15).

        Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: “Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?” Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được đồng công cứu chuộc và tham dự vào những đau khổ của Chúa Giê-su một cách mật thiết và thâm sâu. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Chúa cho chúng con trở nên là những Con Người XV, những Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô, những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu Ngài, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí trên chúng con tràn đầy. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết ca ngợi Chúa Ki-tô vì Người ban ơn cho chúng con biết để cho Thánh Thần hướng dẫn hầu tiến đi không ngừng trên hành trình thanh luyện, ngày qua ngày, chúng con trở thành những con người mang danh Đức Ki-tô, nối dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 36 : (2 THƯƠNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 23,17.20-25).

        Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn: "Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!" Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra." Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được đồng công cứu chuộc và tham dự vào những đau khổ của Chúa Giê-su một cách mật thiết và thâm sâu. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha cho đời toàn hiến của chúng con trở thành việc thờ phượng liên tục trong đức ái qua việc tìm kiếm Cha, một đời sống hiệp thông huynh đệ, và sự phục vụ người khác. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con, Thần Khí là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con (x. Ep 1,14). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su, và cho chúng con khi kết hợp với Chúa, thì được nên một Thần Khí với Ngài (x. 1 Cr 6,17). Xin Thần Khí tràn đầy trên chúng con đến từng tế bào huyết mạch, để chúng con biết vâng phục Thánh Ý Chúa và hiến dâng những đau khổ nhỏ bé của chúng con làm thành thánh lễ cuộc đời của chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

III. NĂM SỰ THƯƠNG, MẦU NHIỆM THỨ BA : Chúa Giê-su chịu đội mũ gai

Bài 37 : (3 THƯƠNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 27,26-31).

        Bấy giờ, tổng trấn Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được thờ lạy và tôn vinh Vua Tình Yêu Giê-su trong khi quân lính chế giễu Đức Giê-su bằng cch kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã cho chúng con một người Mẹ được tôn vinh là Nữ Vương các thánh tử vì đạo. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a xin Thần Khí đến trên chúng con để chúng con được no đầy Thần Khí, và biết đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa (x. Ep 5,18-19b). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu lòng chúng con. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết tạ ơn trong mọi dịp và nhận ra những biến cố đó là Thánh Ý Chúa về chúng con trong Đức Ki-tô Giê-su (x. 1 Th 5,18). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 38 : (3 THƯƠNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 15,15-20).

        Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được thờ lạy và tôn vinh Vua Tình Yêu Giê-su trong khi quân lính chế giễu Đức Giê-su bằng cách kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì qua cuộc khổ nạn của Chúa, chúng con hiểu hơn lời Chúa dạy “không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu nhân hậu của Người, xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy tâm trí chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu lòng chúng con. Chính Thần Khí đào tạo và củng cố tinh thần của những Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô, bằng cách làm cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, và bằng cách thúc đẩy chúng con nhận lấy sứ mạng của Người làm của chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 39 : (3 THƯƠNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 19,1-6a).

        Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào Vua dân Do-thái!”, rồi vả vào mặt Người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: “Đây là người!” Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được thờ lạy và tôn vinh Vua Tình Yêu Giê-su trong khi quân lính chế giễu Đức Giê-su bằng cách kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha cho chúng con được phúc làm con Cha nhờ Đức Giê-su Ki-tô và vì Người, chiếu theo nhã ý của thánh chỉ của Cha (x. Ep 1,5). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con, Thần Khí là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con (x. Ep 1,14). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu lòng chúng con. Chúng con xin Thần Khí ban cho chúng con biết lấy Thánh Ý Chúa làm vui sướng thỏa thuê (x. Tv 118,24), và nhận biết chính Đức Giê-su Ki-tô là sự bình an của chúng con (x. Ep 2,14) khi chúng con vượt qua đau khổ trong tình yêu và vâng phục trọn vẹn Thánh Ý Chúa. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

IV. NĂM SỰ THƯƠNG, MẦU NHIỆM THỨ TƯ : Chúa Giê-su vác thánh giá

Bài 40 : (4 THƯƠNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 27,23-26).

         Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!" Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!" Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!" Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc bước theo chân Đức Giê-su trên con đường khổ nạn của Người. Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã cho chúng con một mẫu gương hiệp dâng đau khổ đời mình với đau khổ của Chúa Giê-su là Đức Trinh Vương Ma-ri-a, Mẹ đã theo chân Đức Giê-su lên đồi Can-vê một cách đầy can đảm và yêu mến. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến trên chúng con, chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng con rằng chúng con là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8,16). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Xin Thần Khí cho chúng con sống tín thác trong đau khổ, xin cho chúng con có được giác quan linh thánh để hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa qua những biến cố đau khổ và cho chúng con biết thánh hiến những đau khổ thành lễ dâng qua tay Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 41 : (4 THƯƠNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 23,27-32).

        Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc bước theo chân Đức Giê-su trên con đường khổ nạn của Người. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì tội lỗi của chúng con, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng con sống cuộc đời công chính (1 Pr 2,24). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Thánh Tâm nhân từ và yêu thương, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Xin Thần Khí ban cho chúng con sức mạnh và tình yêu để dù phải trải qua tăm tối, đau khổ vẫn một mực tin yêu, dù phải tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông (x. Rm 4,18). Nhờ ân sủng xin cho chúng con được biến hình đổi dạng, từ vinh quang này đến vinh quang khác, chiếu theo năng lực Thần Khí của Chúa (x. 2 Cr 3,18) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

Bài 42 : (4 THƯƠNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 19,13-17).

        Ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Đây là vua các người!” Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được bước theo chân Đức Giê-su trên con đường khổ nạn của Người. Tình yêu của Cha thật cao cả vượt xa mọi công trạng và ước muốn của chúng con. Chúng con xin ca ngợi Cha vì Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (x. Mt 3,16). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Xin Cha chúc lành và ban cho chúng con hưởng muôn vàn ơn phúc của Thần Khí (x. Ep 1,3). Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết khao khát và yêu mến Thánh Ý Cha. Xin Thần Khí cho chúng con biết tìm lương thực của chúng con là thi hành ý muốn của Cha và hoàn tất Thánh Ý Cha trên cuộc đời chúng con (x. Ga 4,34). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

V. NĂM SỰ THƯƠNG, MẦU NHIỆM THỨ NĂM : Chúa Giê-su chịu chết trên cây thánh giá

Bài 43 : (5 THƯƠNG) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 27,45-46.50-52.54).

        Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được chỗi dậy. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc toàn hiến với Chúa Giê-su trên đồi Gôn-gô-tha (x. Ga 19,17-27). Chúng con xin ca ngợi Chúa, vì đã cho chúng con một mẫu gương trung tín, Mẹ Ma-ri-a là chứng nhân trung tín dưới chân thập giá, xin Chúa cho chúng con cùng với Mẹ trong Thần Khí toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá. Xin Thần Khí dạy chúng con sống hiếu thảo với Mẹ Ma-ri-a qua lời trối của Chúa Giê-su trên thánh giá : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (x. Ga 19,26). Người trao phó thánh Gio-an cho Đức Mẹ, mà thánh Gio-an là đại diện cho mỗi người chúng con, nên chúng con là con Mẹ Ma-ri-a. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 44 : (5 THƯƠNG) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 23,44-49).

        Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!” Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã chứng kiến những việc ấy. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa Ki-tô, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc toàn hiến với Chúa Giê-su trên đồi Gôn-gô-tha (x. Ga 19,17-27). Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì ban cho chúng con có Mẹ Maria ở với chúng con khi chúng con tìm cách nên một trong tinh thần và trong phục vụ tất cả những ai đau khổ khi làm việc tông đồ. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu nhân hậu của Người, xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy tâm trí chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá. Xin Thần Khí dạy chúng con sống  lời trối của Chúa Giê-su trên thánh giá trao phó Mẹ Ma-ri-a cho thánh Gio-an mà Ngài là đại diện cho mỗi người chúng con., Chúng con được nhận Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ của mình: “Đây là mẹ của anh.”(x. Ga 19,27). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Bài 45 : (5 THƯƠNG) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 19,25a.26--30).

        Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc toàn hiến với Chúa Giê-su trên đồi Gôn-gô-tha (x. Ga 19,17-27). Lạy Chúa Cha là Đấng ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, Cha chính là sức mạnh của chúng con, là Đấng chúng con ca ngợi, chính Cha cứu độ chúng con (x. Tv 117,14) qua Chúa Giê-su Ki-tô, Con yêu dấu của Cha. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, và đổ xuống lòng chúng con tình yêu nhờ bởi Thần Khí (x. Rm 5,5). . Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá. Chúng con xin ca ngợi Chúa Cha, Cha đã yêu thương nhận chúng con làm nghĩa tử trong ơn cứu chuộc của Chúa Ki-tô; vì để chứng thực chúng con là con cái, Cha đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng chúng con mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (x. Gl 4,6). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

Năm thánh 2010, viết tại DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

                    và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ 

 

 

 

 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa