15 Bài Lectio Divina qua 5 Sự Vui của mầu nhiệm Mân Côi (Cầu xin Chúa Thánh Thần qua 5 Mầu Nhiệm Vui Mân Côi).


15 BÀI LECTIO DIVINA

QUA 5 SỰ VUI CỦA MẦU NHIỆM MÂN CÔI

LỜI NGỎ

Anh chị em thuộc Dòng Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô, thuộc Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô, và thuộc Cộng đồng XV rất thân mến.

Chúng ta “Lectio Divina qua các mầu nhiệm Mân côi” hoặc “Cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi” là cách cầu nguyện rất phù hợp với linh đạo của Dòng chúng ta: “Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí, Con Người XV, Con Người Sức sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh, và cùng với Mẹ toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô”. Anh chị em hãy bước theo chân Mẹ Ma-ri-a để học biết lắng nghe, vâng phục và yêu mến sống triệt để Thánh Ý Chúa.

Khi “Lectio Divina” qua hai mươi mầu nhiệm Mân Côi:

1/ (Lectio - Đọc) Anh chị em nghe hoặc đọc Lời Chúa qua mỗi mầu nhiệm.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Anh chị em suy niệm Lời Chúa qua lời ca ngợi diễm phúc của Mẹ.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Anh chị em cầu nguyện để được sống trong tình yêu của Chúa Ki-tô và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa (Tông thư Kinh Mân Côi số12). 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Anh chị em nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc (Tông thư Kinh Mân Côi số13) qua việc xin Thần Khí xin Thần Khí dẫn anh chị em vào sống  trong tình yêu của Chúa Ki-tô khi thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút, và ca hát ngợi khen Chúa Ki-tô đang hiện diện trong thần trí, linh hồn và thân xác của anh chị em.

                Anh chị em hãy nài xin Thần Khí canh tân đổi mới anh chị em thấu tận trí khôn (x. Ep 4,23), anh chị em sẽ nhận được hoa quả của Thần Khí (x. Gal 5,22-23a), và những ân điển của Thần Khí (x. 1 Cr 12,8-11) để anh chị em làm sáng danh Chúa Cha (x. Mt 6,9) và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,16).

              Nếu anh chị em sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (x. Gl 5,25). Anh chị em hãy sống công chính trong bình an và hoan lạc của Thánh Thần (x. Rm 14,17) để toàn hiến cùng Mẹ Ma-ri-a trong Thần Khí cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô.

Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, ngày 01 tháng 05 năm 2010

Tu Sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung XV.

 

 

                                                        NĂM SỰ VUI

I. MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA VUI: Thiên Thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a

Bài 1. (1 VUI) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 2. (1 VUI) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ 

Bài 3. (1 VUI) Phần 3 : CA NGỢI CHÚA CHA   

 

II.  MẦU NHIỆM THỨ HAI MÙA VUI:  Đức Maria đi thăm viếng Bà I-sa-ve

Bài 4. (2 VUI) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 5. (2 VUI) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

Bài 6. (2 VUI) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA    

 

III. MẦU NHIỆM THỨ BA MÙA VUI: Đức Ma-ri-a sinh Chúa Giê-su nơi máng cỏ

Bài 7. (3 VUI) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ

Bài 8. (3 VUI) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ

Bài 9. (3 VUI) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA    

 

IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ MÙA VUI: Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh

Bài 10. (4 VUI) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ           

Bài 11. (4 VUI) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ           

Bài 12. (4 VUI) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA  

 

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM MÙA VUI: Đức Mẹ tìm lại được Chúa Giê-su trong đền thánh 

Bài 13. (5 VUI) Phần 1: CA NGỢI VIỆC CHÚA LÀM CHO MẸ           

Bài 14. (5 VUI) Phần 2: CA NGỢI CHÚA KI-TÔ           

Bài 15. (5 VUI) Phần 3: CA NGỢI CHÚA CHA  

 

NĂM SỰ VUI

I. MẦU NHIỆM THỨ NHẤT: Thiên Thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a

Bài 1 : (1 Vui) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 1,26b.27b.28a.31.34-35.38).

                   Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “ Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su”. Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a, Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn Đức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng Thánh Thần và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Chúa ban Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy, và dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết sống theo gương Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã hoàn toàn và tự do chấp nhận tiếng mời gọi của Chúa Cha để làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin Mẹ dạy chúng con loại ra khỏi lòng trí chúng con tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa, để chúng con cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

 

Bài 2 : (1 Vui) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Híp-ri (Hr 10,5-8.10).

        Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã đến cho chúng con được hạnh phúc có Em-ma-nu-en nghĩa là có “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23). Chúng con ca ngợi Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, và ca ngợi Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a, Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu của Người, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy. Xin Thần Khí cho chúng con được chiêm ngưỡng Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm và được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính (x. 1 Tm 3,16). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su, và dẫn đưa chúng con vào trong tình yêu Chúa Ki-tô với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng vâng phục thẳm sâu. Amen

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

 

 

Bài 3 : (1 VUI) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 3,13-16).

        Đức Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha đầy lòng thương xót (x. 1 Pr 2,10), chúng con xin ca ngợi tình yêu của Cha vì khi thương xót và tha thứ chính là lúc Cha biểu lộ quyền năng tỏ tường hơn cả. Cha đã ban cho chúng con người Con Một yêu dấu đến cứu chuộc chúng con, “để nhờ Ngài mà thế gian được cứu” (Ga 3,17). Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a, Mẹ diễm phúc được làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế: Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Cha đã thi ân giáng phúc cho chúng con hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần (Ep 1,3); xin Cha cho chúng con được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Cha trở lại đầy quyền uy rực rỡ. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su, và dạy chúng con biết học gương khiêm nhượng của Đức Trinh Nữ mà luôn luôn thuận theo Ý Cha. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

II. NĂM SỰ VUI, MẦU NHIỆM THỨ HAI : Đức Maria đi thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét (I-sa-ve)

Bài 4 : (2 VUI) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 1,39-45).

        Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đem Tin Mừng Giê-su đến cho ông Da-ca-ri-a, bà Ê-li-sa-bét và Gio-an Tẩy Giả được hưởng niềm vui trong Thánh Thần qua lời chào của Mẹ. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì Chúa ban cho Mẹ là “Đấng được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban niềm vui của Chúa Ki-tô, để chúng con biết học tập nơi Mẹ một tinh thần sốt mến phục vụ trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của chúng con. Mẹ Ma-ri-a đã hát bài ca tụng Chúa; xin Mẹ mời gọi Thần Khí dẫn dắt chúng con trên con đường hân hoan rao truyền niềm tin vào Chúa Ki-tô, Đấng cứu chuộc chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

Bài 5 : (2 VUI) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng):Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 1,46-53.56).

        Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa ha bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa yêu thương nhập thể nơi cung lòng Mẹ Ma-ri-a (Lc 1,31). Chúa đã yêu thương ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đem Tin Mừng Giê-su đến với gia đình ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Mẹ đã hát lên bài ca tụng Chúa, linh hồn Mẹ ngợi khen Chúa, và thần trí Mẹ hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ Mẹ (x. Lc 1,46). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Thánh Tâm nhân từ và yêu thương, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con để chúng con được Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban niềm vui của Chúa Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết yêu thương và phục vụ anh em trong Thánh Ý Chúa (x. 1 Cr 12,5). Chúng con nài xin Thần Khí dạy chúng con giãi sáng niềm vui sống trong Chúa Ki-tô, để thế gian nhận ra Ngài chính là “Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su” (Rm 8,2). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 6 : (2 VUI) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 1,14.16-18).

        Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha Toàn Năng hằng hữu, chúng con ca ngợi Cha, vì Cha dành mọi ơn huệ thiêng liêng cho những người yêu mến Cha. Cha đã yêu thương ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đem Tin Mừng Giê-su đến với gia đình ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Chúng con xin ca ngợi tôn vinh Cha là Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng con, mà làm gấp ngàn lần điều chúng con dám cầu xin hay nghĩ tới (x. Ep 3,20). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Để trong Chúa Ki-tô, một khi đã tin, chúng con được Cha đóng ấn Thần Khí (x. Ep 1,13). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Ki-tô, để chúng con biết nhân danh Đức Giê-su Ki-tô trong mọi hoàn cảnh và mọi sự mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong niềm vui (x. Ep 5,20). Xin Thần Khí dạy chúng con biết ca ngợi danh Cha và Thánh Ý thiện hảo của Cha trên đời sống chúng con. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

III. NĂM SỰ VUI, MẦU NHIỆM THỨ ba : Đức Ma-ri-a sinh Chúa Giê-su nơi máng cỏ

Bài 7 : (3 VUI) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,15-20).

        Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã thương ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc sinh hạ Đấng Em-ma-nu-en, và cho Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Chúng con ca ngợi tình yêu Chúa vì đã ban cho chúng con Con Một của Chúa. Người là Ngôi Lời Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa mà đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con, ở cùng chúng con. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết để Chúa làm thành sự cho chúng con theo Thánh Ý Chúa (x. Lc 1,38),  xin Thần Khí dạy chúng con biết công bố những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện trong thế giới ngõ hầu muôn dân đều ca ngợi danh Người. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

Bài 8 : (3 VUI) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,1-7).

        Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, Chúa là sự sống và là sự sáng tạo nhân loại (x. Ga 1,3), vì yêu chúng con mà Chúa đã giáng sinh trong đơn sơ nghèo khó. Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Thiên Chúa đã thương ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc sinh hạ Đấng Em-ma-nu-en, và Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy nhân danh Ngài, để Thần Khí là Đấng bầu chữa ở với chúng con luôn mãi (x. Ga 14,16). Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa-Ở-Cùng của Chúa Giê-su, và xin Thần Khí ở với chúng con luôn. Xin Thần Khí dạy chúng con sống đúng tinh thần nghèo khó của Chúa Ki-tô. Xin Thần Khí cho chúng con biết dùng của cải đúng với ý Thiên Chúa như một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan (x. Mt 24,45). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

 

Bài 9 : (3 VUI) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,8-14).

        Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Chúng con ca ngợi tình yêu của Cha, vì Cha là Đấng giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an (x. 2 Cr 1,3). Chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã thương ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc sinh hạ Đấng Em-ma-nu-en, và cho Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43), vì Cha đã ban Con Một của Cha cho thế trần với lòng thương xót vô biên: Đức Ki-tô đã chết vì chúng con ngay khi chúng con còn là những người tội lỗi (x. Rm 5,8). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, và đổ xuống lòng chúng con tình yêu nhờ bởi Thần Khí (x. Rm 5,5). Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa-Ở-Cùng của Chúa Giê-su, để chúng con cảm nhận tình yêu của Cha. Xin Thần Khí dạy chúng con sống Thánh Ý Cha là “phàm ai trông thấy Người Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời” (x. Ga 6,40). Xin Thần Khí ngự đến nâng đỡ ủi an chúng con, và dạy chúng con biết đặt hết tin tưởng vào tình thương của Cha. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

IV. NĂM SỰ VUI, MẦU NHIỆM THỨ tư : Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh

Bài 10 : (4 VUI) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,33-36a.38).

        Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc dâng Đức Ki-tô lên Chúa Cha trong đền thánh. Chúng con xin ca ngợi Chúa, vì Mẹ Ma-ri-a lại tiến dâng chúng con cho Chúa, và để chứng thực chúng con là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng chúng con mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (x. Gl 4,6). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Mẹ Ma-ri-a cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết xin Mẹ Ma-ri-a dâng cuộc sống chúng con cho Chúa Cha, để đời sống toàn hiến của chúng con có được ý nghĩa sâu sắc hơn, và tìm được dấu chỉ chắc chắn hơn của niềm hy vọng Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

Bài 11 : (4 VUI) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,22-26).

        Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì yêu chúng con Chúa chấp nhận vâng phục lề luật dành cho con người, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45). Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô, vì Chúa đã nhờ Mẹ Ma-ri-a dâng Người lên Chúa Cha trong đền thánh, để chúng con cũng bắt chước Chúa mà nhờ Mẹ dâng chúng con lên Thiên Chúa. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu Ngài, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí trên chúng con, để nhờ Thần Khí chúng con nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng con (x. 1 Cr 2,12). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su, để Thần Khí canh tân đổi mới chúng con thấu tận tâm trí (x. Ep 4,23), và ban cho chúng con yêu mến vâng phục Thánh Ý Chúa qua lề luật Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

 

 

 

Bài 12 : (4 VUI) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,27-33).

        Được Thần Khí thúc đẩy, ông Si-mê-ôn lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo (x. Ga 5,26), chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc dâng Đức Ki-tô lên Cha trong đền thánh, và ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con của Cha với Đức Ki-tô. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con, Thần Khí là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con (x. Ep 1,14). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su, để Thần Khí khai tâm mở trí chúng con, xin Thần Khí giúp chúng con biết nhìn ra Thánh Ý Cha qua những biến cố Cha yêu thương gởi đến cho chúng con, và cho chúng con được am tường Thánh Ý Cha với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

V. NĂM SỰ VUI, MẦU NHIỆM THỨ năm : Đức Mẹ tìm lại được Chúa Giê-su trong đền thánh

Bài 13 : (5 VUI) Phần 1: Ca ngợi việc Chúa làm cho Mẹ

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,44-48).

        Ông bà cứ tưởng là cậu Giê-su về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

        Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a tình yêu nhiệt thành khi đi tìm Chúa Giê-su suốt ba ngày (x. Lc 2,46.48). Chúng con xin ca ngợi Chúa vì đã khai thần mở trí cho Mẹ Ma-ri-a biết được công trình của Thiên Chúa (x. Lc 2,49). Mẹ đón nhận lời khai thần mở trí của Chúa Giê-su, và hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (x. Lc 2,51). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su, nhất là khi chúng con được Chúa yêu thương dẫn qua tăm tối âm u, lúc mà chúng con tưởng như lạc mất Chúa. Lúc đó, xin Thần Khí dạy chúng con biết nhờ lời Mẹ cầu bầu để Chúa Giê-su mở trí cho chúng con hiểu Kinh Thánh và Thánh Ý Chúa, biết sống trung thành trong Thánh Ý Chúa để tìm lại được Chúa là ánh sáng và niềm vui. Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 14 : (5 VUI) Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,40-45).

        Hài Nhi (Giê-su) ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.

        Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ở lại Đền Thánh để khai trí mở lòng cho các luật sĩ trong đền thờ (x. Lc 2,46), vì “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Chúng con xin ca ngợi Chúa, vì đã khai thần mở trí cho Mẹ Ma-ri-a biết công trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi Ngài (x. Lc 2,49), và vì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ Ma-ri-a biết bao điều cao cả trong Ngôi Lời nhập thể. Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Nhân danh Tình Yêu nhân hậu của Ngài, xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy tâm trí chúng con. Chính Thiên Chúa đóng ấn tín trên chúng con và đổ Thần Khí vào lòng chúng con làm bảo chứng (x. 2 Cr 2,22). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su, và canh tân lương trí chúng con để chúng con thẩm định được Ý Thiên Chúa (x. Rm 12,2), và xin Thần Khí dạy chúng con biết “hiến dâng thân mình làm lễ tế sống động, thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Bài 15 : (5 VUI) Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 2,48-52).

        Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Đó là Lời Chúa.

        @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

        Lạy Chúa Cha là Đấng từ bi và hay thương xót (x. Rm 12,1), chúng con xin ca ngợi tình yêu của Cha, vì Cha đã yêu thương dạy chúng con biết phụng sự Cha hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực (x. Mc 12,30) qua Con yêu dấu của Cha là Đức Giê-su Ki-tô. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Chúa Ki-tô đã khai thần mở trí cho Mẹ Ma-ri-a biết được công trình yêu thương của Cha nơi Người (x. Lc 2,49). Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng con được Cha mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa (x. 1Cr 2,10). Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết dùng lời lẽ Thần Khí dạy cho (x. 1 Cr 2,13) mà ngợi khen và phụng sự Cha trong niềm vui và yêu mến khi bước đi trong Thánh Ý Cha (Tv 118,14). Amen.

 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút). Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

 

Năm thánh 2010, viết tại DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

                    và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ 

 

 

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa