15_Bổn Phận (29-30)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 2. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời

 (Chapter 2 : Duty)

Duty is the passport to heaven

29. Nếu Chúa muốn con chịu sỉ nhục vì bổn phận, chính lúc ấy Chúa cho con vinh hiển vì Thánh giá Chúa.

*******If our Lord wants you to endure some disgrace because of your duty, he will at the same time give you part of the honor of his holy cross.

 

 

30. Con hãy thưa, "Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Calvariô, và con là của lễ toàn thiêu."

******* Let your response be: “O Lord, the place of my duty is Calvary and I am the offering.”

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa