16_Bổn Phận (31-32) _ ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 2. Bổn Phận

Bổn phận là giấy vào nước Trời

 (Chapter 2 : Duty)

Duty is the passport to heaven

31. Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là nên thánh. Một khám phá, một mặc khải đem bình an và phấn khởi cho tâm hồn con.

******* In order to become a saint, you need only to fulfill your duty in the present moment. The revelation and discovery of this simple fact should give your soul peace and encouragement.

 

32. Chính sự chết cũng là bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.

******* Your last duty will be death, which you must accept willingly and lovingly.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa