16_Môn đệ Đức Giê-su bứt lúa ăn ngày Sa-bát có phạm luật không ?

16_Môn đệ Đức Giê-su bứt lúa ăn ngày Sa-bát có phạm luật không

***Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát Mt 12,1-8 (Mc 2,23-28 ; Lc 6,1-5)

1 *Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.

2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !”

3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ?

4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.

5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ?

6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa.

7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.

8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa