17_Đức Giê-su cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ

17_Đức Giê-su cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ

***Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ Lc 6,12-16 (Mt 10,1-4 ; Mc 3,13-19)

12 *Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,

15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,

16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa