21_Bền Chí (41-42)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 3: Bền Chí

Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng.

*******

Chapter 3: Perseverance

Anyone can begin, but only the saints persevere to the end

*******

41. Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thực sự, thì chính sự thất bại đó là thành công. Chúa muốn như vậy. Xem gương Chúa Giêsu trên thánh giá.

         ******* Do not allow failures to discourage you. If you are seeking to do God’s will and meet with some setback, that “failure” is a success in the eyes of God, for it occurred in the act of doing his will. Look at the example of Jesus on the cross.


42. Kết quả và thành công khác nhau. Có thể không kết quả bên ngoài, nhưng thêm kinh nghiệm, thêm khiêm tốn, thêm tin Chúa, đó là thành công dưới mắt siêu nhiên.

        ******* Results and success are two entirely different things. There may be no outward sign of results, but at the same time there can be an increase in experience, humility, and faith in God—and these are the signs of success from a supernatural point of view.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa