24_Mê “trí” của mình # kiêu ngạo


Mê “trí” của mình # kiêu ngạo

                                                                            Văn Trung XV.

 “Tự cao tự đại”là chuyện thường

“Vênh vang tự đắc” mặt ương ương

“Cố chấp, định kiến” thường luôn gặp

“Ảo tuởng về mình” rất khó thương.

****

Thường “sợ dư luận” : muốn thân yên

“Kém tin nơi Chúa” : cậy bạc tiền

Thất bại : “ngã lòng” hoặc “nản chí”

Mới thấy rằng mình chẳng là “tiên”.

****

 “Ba hoa khoe khoang”chẳng kìm được

 “Nhục mạ anh em”: chẳng đáng yêu

 “Lên án cả Chúa”:thằng xấc xược

Nếu nó “chối Chúa”: đúng “thằng kiêu”.

****

“Giả hình” là chính cái “thằng kiêu”

“Không lượng sức mình” : nên hay liều

Khi kẹt thì cậy nhờ ma quỷ

 “Mê trí mình”: nó đâu thấy “kiêu”.

 

                                                                                     Sài  gòn , 31 - 01 - 2013

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa