3.2_Nhận Diện các dục vọng và đam mê (x. 1Tx 4,5)

Filters
20
Items
of
1
Nếu chúng ta xét mình kĩ, chúng ta phải khiêm tốn nhận ra chúng ta bị lôi cuốn bởi những đam mê dục vọng (x. 1 Tx 4,5) gồm bẩy đam mê và chúng ta có bẩy nhân đức để vượt thắng nó
back to top
Filters