92_DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA (Mt 12,38-42)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

 

92_DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA_Mt 12,38-42 (Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)

38 *Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

**** DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta _Quyển 4, trang 426)      

Các pharisiêu bàn bạc với các luật sĩ, rồi cùng nhau làm bộ lịch   sự để hỏi Người: “Thưa Thầy, bởi vì nhìn thấy thì dễ tin hơn. Vậy   xin Thầy cho chúng tôi một dấu hiệu để chúng tôi có thể tin rằng   Thầy là như Thầy nói”. 

 - Có phải các ông đã nhận thấy rằng các ông có cái tội chống lại   Thánh Linh, đấng đã nhiều lần chứng tỏ rằng tôi là Ngôi Lời Nhập   Thể? Ngôi Lời và Cứu Chúa, đến vào thời gian đã chỉ định, được đi   trước và được theo sau bởi các dấu hiệu tiên tri, làm những điều   Thánh Linh nói. 

 Họ trả lời: “Chúng tôi tin vào Thánh Linh, nhưng làm sao chúng   tôi có thể tin vào Thầy, nếu tận mắt chúng tôi không xem thấy một   dấu hiệu?” 

 - Làm sao các ông có thể tin vào Thánh Linh mà các hành động   của Người là siêu nhiên, nếu các ông không tin vào các hành động   của tôi là những thứ dễ cảm đối với con mắt các ông? Đời tôi đầy   những hành động đó. Bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Không. Chính tôi   trả lời là không. Không đủ. Thế hệ gian dâm và đồi bại này tìm   một dấu hiệu, nó chỉ được ban cho một dấu hiệu: dấu hiệu của tiên   tri Jonas. Qủa vậy, cũng giống như Jonas đã ở lại ba ngày trong   bụng cá he, Con Người cũng ở lại ba ngày trong lòng đất. Thật vậy,   tôi nói với các ông rằng đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ   sống lại cùng với tất cả những người khác, và họ sẽ đứng lên để   chống lại thế hệ này và kết án nó, vì họ nghe lời tiên tri Jonas và đã   sám hối, còn các ông thì không. Và ở đây có đấng còn cao trọng   hơn Jonas nhiều. Cũng thế, hoàng hậu phương nam cũng sẽ sống   lại chống đối các ông và kết án các ông, vì bà đã từ chân trời góc   biển đến để nghe lời khôn ngoan của Salômôn. Ở đây có đấng còn   hơn Salômôn nhiều.

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)  

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa