Audio : Ma Quỉ Trong Thế Giới Ngày Nay_Chương V

 Audio : Ma Quỉ Trong Thế Giới Ngày Nay_Chương V


"Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16)

*

000

|

000--XV--000

|

000

*


*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa