Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

 Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Tập 1/6 

*

 Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Tập 2/6 

*

*

Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Tập 3/6 

*

*

Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Tập 4/6 

*

*

 Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Tập 5/6 

*

* 

 Audio_117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Tập 6/6 

*

*

 
 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa