Bài giảng hay nhất của Cha Piô Ngô Phúc Hậu

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trướcmặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh emlàm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trêntrời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

 

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa