BEAUTY WHEN LIVING IN THE WILL OF GOD_Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

BEAUTY WHEN LIVING IN THE WILL OF GOD  

                                                                           

*****

 

I were allowed to be born by the will of God

"Nothingness" is present in life

God gave His unique Son to the world

"Redeem me" is made a child of God.

 

*****

 

God's Will wants me to go to Heaven (cf. 2 Pet 3: 9)

Jesus has conquered "Death" very bravely

Jesus opened the door to the Heaven

My soul glorifies the Lord of glory.

 

*****

Having food: when doing God's will

Completing the work that God wants you (cf. Jn 4, 34)

"Malnutrition": Not doing God 's will

The interior is barren, the life is ragged (cf. Lk 15: 11-17).

 

*****

 

Jesus lovingly told us

Life flourishes: Doing the will of God (cf. Mt 7:21)

To be "brothers" to the "Son of God" (cf. Mk 3:35)

We have the world of Heaven in our hearts (cf. Jn 14:21).

*****

 

                    Damiano Thu Duc retreat home, July 18, 2019

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

VẺ ĐẸP SỐNG TRONG THÁNH Ý CHÚA

 

                                                                            

*****

 

Ý Chúa cho phép tôi vào đời

 “Hư không” hiện diện trong cuộc đời

Chúa ban Con Một cho trần thế

“Chuộc tôi” được làm con Chúa Trời.

 

*****

 

Ý Chúa muốn tôi vào Thiên Đàng (x. 2 Pr 3,9)

Chiến thắng “thần chết” thật hiên ngang

Giê-su mở cửa vào Thiên Quốc

Hồn tôi ca ngợi Chúa vinh quang.

 

*****

 

Lương thực : làm theo Ý Chúa Trời

Hoàn tất công trình Chúa muốn ngươi (x. Ga 4,34)

Không theo Ý Chúa : “suy dinh dưỡng”

Nội tâm cằn cỗi, đời tả tơi (x. Lc 15,11-17).

 

*****

 

Giê-su đã nói với chúng ta

Thi hành Ý Chúa : đời nở hoa (x. Mt 7,21)

Được làm “anh em” với “Con Chúa” (x. Mc 3,35)

Thiên Đàng một cõi trong tim ta (x. Ga 14,21).

 

*****

 

                                                        Nhà tĩnh tâm Damiano Thủ Đức, 18/07/2019

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô   

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa