CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG (III) **** 2_BẨY NHÂN ĐỨC ĐỂ CHẾ NGỰ VÀ CHIẾN THẮNG BẢY ĐAM MÊ

 

 

 

CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG ( III )

THỰC TẬP ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

 

2. BA LỜI KHẤN DÒNG và CÁC NHÂN ĐỨC ĐỂ CHẾ NGỰ VÀ CHIẾN THẮNG BẢY ĐAM MÊ TRẦN TỤC

 

I. LỜI KHẤN VÂNG PHỤC     MÊ DANH VỌNG (kiêu ngạo và nóng giận)

   Đức tin và đức khiêm nhường chế ngự và chiến thắng tội kiêu ngạo (mê trí mình)

   Đức khôn ngoan và đức hiền hậu chế ngự và chiến thắng tội nóng giận (mê ý mình).

 

1. ĐỨC TIN (x. Ga 6,40)                     MÊ TRÍ MÌNH (x. Ga 5,38) 

    Đức khiêm nhường (x. Mt 12,29)               Tội kiêu ngạo (x. Mc 7,22)             

 

2. ĐỨC KHÔN NGOAN (x. Gc 3,17)      MÊ Ý MÌNH (x. Mt 21,28-32)   

    Đức hiền hậu (x. Mt 12,29)                              Tội nóng giận (x. 1 Cr 13,5)   

    

II.  LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO   MÊ LỢI LỘC (Ghen tị và Ham mê tiền của hoặc hà tiện)

 Đức công bằng và đức bác ái chế ngự và chiến thắng tội ghen tị (mê của cải người khác)

 Đức mến và đức quảng đại chế ngự và chiến thắng tội ham mê tiền của hoặc tội hà tiện (mê của cải mình).

3. ĐỨC CÔNG BẰNG (x. Mt 20,4)         MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (x. Ga 12,1-8)    

    Đức bác ái (x. Gl 5,22)                                     Tội ghen tị  (x. Mt 27,18)   

            

4. ĐỨC MẾN (x. 1 Cr 13,4)                      MÊ CỦA CẢI MÌNH  (x. Lc 12,13-21)     ê

   Đức quảng đại  (x. 2 Cr 9,5)                          Tội ham mê tiền của  (x. 1 Tm 6,10)               

 

III. Lời khấn khiết tịnh   MÊ LẠC THÚ (Ham ăn uống, Ham mê sắc dục, Lười biếng)

  Đức tiết độ và đức chừng mực chế ngự và chiến thắng tội ham mê ăn uống (mê ăn uống.)

  Đức cậy và đức trong sạch chế ngự và chiến thắng tội ham mê sắc dục (mê dâm dục)

  Đức can đảm và đức nhiệt thành chế ngự và chiến thắng tội lười biếng (mê chơi).

    

5. ĐỨC TIẾT ĐỘ (x. Ep 5,18)             MÊ ĂN UỐNG (x. Rm 6,10)

    Đức chừng mực (x. Tt 2,12)           Tội ham mê ăn uống (x. Lc 12,45)   

 

6. ĐỨC CẬY (x. Gl 5,16)                    MÊ DÂM DỤC(x. Gl 5,19)

   Đức trong sạch (x. 1 Tm 5,22)                 Tội ham mê sắc  dục    (x. Mt 5,28)        

 

7. ĐỨC CAN ĐẢM (x. Ga 16,33)      MÊ CHƠI (x. Lc 15, 13) 

   Đức nhiệt thành (x. Rm 12,11)                  Tội lười biếng (x. Mt 25,26)

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa