Hát trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ: KINH TRƯA_Thánh Thi_Cung 1, 2


 

KINH TRƯA CUNG 1

 

 

******* *******  

 KINH TRƯA CUNG 2