Hát trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ: PHẦN CHUNG_KINH TỐI_CA VÃN KÍNH ĐỨC MẸ_CUNG 1, 2 ,3, 4, 5
PHẦN CHUNG_KINH TỐI_CA VÃN KÍNH ĐỨC MẸ_CUNG 1

 

 

******* *******  

PHẦN CHUNG_KINH TỐI_CA VÃN KÍNH ĐỨC MẸ_CUNG 2

 

 

******* *******  

PHẦN CHUNG_KINH TỐI_CA VÃN KÍNH ĐỨC MẸ_CUNG 3