Hát trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ: PHẦN CHUNG_KINH TỐI_THÁNH CA SIMEON_CUNG 1, 2 ,3

 


 

PHẦN CHUNG_KINH TỐI_THÁNH CA SIMEON_CUNG 1

 

 

******* *******  

PHẦN CHUNG_KINH TỐI_THÁNH CA SIMEON_CUNG 2

 

 

******* *******  

PHẦN CHUNG_KINH TỐI_THÁNH CA SIMEON_CUNG 3A

 

 

******* *******  

PHẦN CHUNG_KINH TỐI_THÁNH CA SIMEON_CUNG 3B