Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm 2015 của Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô và Cộng đoàn Lời Chúa Kitô

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa