Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm cho Gia đình Sức Sống Chúa Ki-tô, khóa I , ngày 18 Tháng 10 Năm 2015

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa