Hình ảnh Tĩnh Tâm Năm cho Dòng Ba Sức Sống Chúa Ki-tô_Khóa II_Tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức ngày 25/10/2015

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

|

 

*

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa