Hình ảnh Tĩnh Tâm Năm của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, từ 13-17/07/2015 tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano, Thủ Đức.

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

 

*

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa