Hình Quý Tu sĩ Sức Sống Chúa Kitô và Dòng Ba Sức Sống Chúa Ki-tô chia sẻ Lời Chúa tại Giáo xứ Chí Hoà, Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 

 * 

000

|

000--XV--000

|

000

*

 

*

Bước Theo Giê-su

*

Văn Trung XV.

*

Lắm kẻ theo Ngài một thời gian

Ngồi xuống tính sổnhư kẻ gian

Theo Ngài sao thấy phiêu lưu quá

Chỉ biết hiện tại: ôi gian nan !

*

Có người thấy vậy: cho là hay

“Khó nghèo” giải thoát khỏi mê say

Mê say tiền của nhưnguồn sống

Để ta dâng hiến tình nồng say

*

Có người thấy vậy: cho là cay

“Khiết tịnh” giải thoát khỏi mê say

Mê say tình sắc như mạch sống

Để ta yêu mến tình nồng say

*

Có người thấy vậy: cho là may

“Vâng phục” giải thoát khỏi mê say

Mê say trí mình như sựsống

Để ta tín thác tình nồng say

*

                                                                                                                                  Phục Sinh 2003

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa