Khoa học vũ trụ | Bên Ngoài Trái Đất - Những ranh giới cuối cùng

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

|

 

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa