MỤC ĐÍCH (Purpose) CỦA DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ