MỤC ĐÍCH (Purpose) CỦA HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ