TƯỢNG ĐỨC MẸ PHÁT SÁNG SẼ ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

pic

pic

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mễ Du Ngày Nay)