Người Nữ Tu Hát (Sr Sourire)

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

Người Nữ Tu Hát, phần 1

 

*

Người Nữ Tu Hát, phần 2

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa