Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, ngày 10 Tháng 11 Năm 2019 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô