SPIRITUAL MARRIAGE_Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

SPIRITUAL MARRIAGE

*****

Spiritual Marriage: Jesus "stayed in" me brimfully

My heart was unconscious of Your love

Please dedicate my life with Mary

In order that consecrated life has forever been faithful.

*****

Gia Lao March 27, 1982

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

NHIỆM  HÔN

*****

Nhiệm hôn : Giê-su “ở lại trong” con

Tình Ngài làm say ngất tim con

Xin dâng đời con cùng với Mẹ

Để đời toàn hiến mãi sắt son.

*****

Gia Lào 27/03/1982

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô 

*****

Spiritual Marriage: Jesus "stayed in" me brimfully

My heart was unconscious of Your love

Please dedicate my life with Mary

In order that consecrated life has forever been faithful.

*****

Gia Lao March 27, 1982

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

NHIỆM  HÔN

*****

Nhiệm hôn : Giê-su “ở lại trong” con

Tình Ngài làm say ngất tim con

Xin dâng đời con cùng với Mẹ

Để đời toàn hiến mãi sắt son.

*****

Gia Lào 27/03/1982

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa