01_THỰC HÀNH THIỀN-KITÔ-XV của HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ_Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.