THIỀN-KITÔ sai biệt (khác nhau nhiều) với THIỀN PHẬT GIÁO_Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.