THIỀN-KITÔ (Thiền Công Giáo) SAI BIỆT (khác nhau nhiều) với THIỀN PHẬT GIÁO