Video Tĩnh Tâm Năm 2016 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô_Sáng Ngày Thứ II_12/07/2016

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (Mc 8,27-30 ; Lc 9,18-21)

13 *Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?
14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.
15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?
16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.
17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa