Video Tĩnh Tâm Tháng 12 năm 2015 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

10 Đám đông hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì đây ?
11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.
12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?
13 Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.
14 Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.

15 *Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a !
16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.
17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.

18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

*

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa