VIDEO_Các Tu sĩ Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô Giúp Lễ và Dẫn Lễ Thứ 6 Tuần Thánh tại giáo xứ Sao Mai, Tổng Giáo Phận Sài Gòn ngày 29 tháng 03 năm 2013


VIDEO_Các Tu sĩ Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô Giúp Lễ và Dẫn Lễ

Thứ 6 Tuần Thánh

tại giáo xứ Sao Mai, Tổng Giáo Phận Sài Gòn  

ngày 29 tháng 03 năm 2013

--oOo--

*

                                Năm  Dấu  Thánh

*

                                                                              Văn Trung, XV.

*

                                 “Năm dấu” là hồng ân cao siêu

                                Vì “Đấng Yêu Thương” đã quá yêu 

                                Yêu con đến nỗi : tim cạn máu

                                Để con say mến trong tình yêu.

*

                                 “Năm dấu”: tình yêu quá cao sâu !

                                Con từng từ khước : “Tình Nhiệm Mầu”

                                Cho dù Chúa chết trong đau đớn

                                Chúa ơi ! con sám hối gục đầu.

*

                                Nhìn lên “Năm dấu” : bài học yêu

                                Từ trời xuống thế: Chúa quá liều !

                                Vì con Chúa chết trên thập giá

                                Mà con đáp lại chẳng bao nhiêu !

*

                                                                                                Mùa  Chay 2013

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa