Video_Tĩnh Tâm Năm Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô_Buổi Chiều_Bài 2 : Nét Đẹp của Đức Khiết Tịnh_13.07.2015

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa