Video_Tĩnh Tâm Tháng 06 Năm 2017 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa