1_ Mẹ Maria trong Linh Đạo của Cộng Đồng XV

Filters
20
Items
of
1
Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha (x. Hiến Chương Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, Điều 3).
back to top
Filters