3.2_Linh Thao XV

Filters
20
Items
of
55
VIDEO Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 10 Tháng 01 Năm 2021
CHIỀU ngày 16 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020
VIDEO Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2020
ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm của Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
Tĩnh Tâm Năm 2020. CHIỀU ngày 15 tháng 10 năm 2020
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 21 Tháng 02 Năm 2021
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 15 Tháng 10 Năm 2020
Ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm của Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
SÁNG ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô.
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Chúng ta đi tìm Người, vì ta yêu mến nên khao khát Người. Phải tìm kiếm Người với một đức tin tinh tuyền, đức tin này làm cho ta được sinh ra nhờ Người và được sống trong Người. Trong Thiền Ki-tô, có thể chúng ta vẫn suy gẫm, nhưng tâm trí hướng thẳng về Chúa (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2709).
Tĩnh Tâm Năm 2020. SÁNG ngày 15 tháng 10 năm 2020
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 10 Tháng 01 Năm 2021
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020
Tĩnh Tâm Năm Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 14 Tháng 10 Năm 2020
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 16 Tháng 10 Năm 2020
CHIỀU ngày 14 tháng 10 năm 2020
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 08 Tháng 11 Năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
back to top
Filters