1.1_Sứ Mạng XV (Mission) và Mục Đích XV (Purpose)

Filters
20
Items
of
2
Sứ mạng của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là Phúc Âm hoá và thăng tiến con người
Mục đích của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật 573 § 1).
back to top
Filters