News Filters

MỤC ĐÍCH (Purpose) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

MỤC ĐÍCH (Purpose)

CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

       Mục đích của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật  573 § 1).

I.- TÔN VINH THIÊN CHÚA CHA (x. Mt 6,9)

     Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29).

1.- Toàn hiến cho Chúa Cha: Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha qua việc Anh Em sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và cùng Mẹ Maria trong Thần Khí noi gương Đức Ki-tô toàn hiến cho Chúa Cha. Anh Em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1).

2.- Sống triệt để Thánh Ý Chúa: Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29) qua việc đóng đinh tính xác thịt của Anh Em vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24); Anh Em ở lại trong Chúa Ki-tô và Chúa Ki-tô ở lại trong Anh Em (x. Ga 15,5) để Anh Em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Đức Ki-tô để Chúa Cha được tôn vinh (x. Ga 15,8 ). Anh Em xin Chúa thực hiện nơi Anh Em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho Anh Em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Hr 13,21).

II.- PHỤC VỤ NƯỚC THIÊN CHÚA (x. Mt 6,10)

       Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17) qua việc Phúc Âm hoá và thăng tiến con người.

1.- Phúc Âm Hoá

1.1.- Giảng dạy về cầu nguyện và chiêm niệm: tất cả các Ki-tô hữu cần một tu đức truyền giáo thực sự gồm có cầu nguyện và chiêm niệm. Việc công bình, bác ái và thương xót phải gắn bó với đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đích thực, và thật vậy, chính cũng một tu đức này là nguồn suối của mọi công trình rao giảng Tin Mừng của chúng ta (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

1.2.- Giảng cho anh chị em giáo dân: Anh Em giảng cho giáo dân qua việc giúp tĩnh tâm (giúp linh thao) dành cho anh chị em giáo dân, và thành lập các cộng đoàn cầu nguyện. Anh Em luôn ý thức rằng chỉ khi anh chị em giáo dân được giúp đỡ thực sự gặp gỡ Chúa, họ sẽ dấn thân quyết liệt hơn giữa trần thế và từ trong trần thế để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thấm nhập vào thế giới (x. Giáo Luật  713 § 2).

1.3.- Giảng cho dân ngoại (truyền giáo): Anh Em giảng cho dân ngoại qua việc lãnh nhận công cuộc truyền giáo, rao giảng Phúc Âm và thiết lập Giáo Hội nơi các dân tộc hay những nhóm người mà Giáo Hội còn chưa bén rễ, để những người chưa tin Chúa Ki-tô được tái sinh do lời Thiên Chúa nhờ phép rửa mà gia nhập Giáo Hội (x. Sắc lệnh về Truyền giáo số 6).  Việc truyền giáo là hành động chiêm niệm và là sự chiêm niệm hoạt động (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

2.- Thăng tiến con người

2.1.- Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Anh Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. Giáo Luật 676).

2.2.- Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Anh Em theo đuổi đức ái hoàn hảo trong việc phục vụ nước Thiên Chúa bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc  không những còn hợp thời, mà nếu được cập nhật hoá cách thoả đáng, lại thường tỏ ra là những nơi ưu việt để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV
THE PURPOSE OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST
 I.-  THE PURPOSE OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

      The Purpose of the Congregation of the Vitality of Christ is the honour of the Father and the service of God’s Kingdom (cf. Can 573 § 1).

II.- THE HONOUR OF THE FATHER IN THE HOLY SPIRIT TOGETHER WITH CHRIST (cf. Mt 6:9)

     The XV Friars glorify the Father in the Holy Spirit together with Christ by always doing what is pleasing to Him (cf. Jn 17:4 ; 8:29).

1/ To be totally dedicated to the Father

      The XV Friars glorify the Father by living the mystic Dead and Resurrection of Christ, and being totally dedicated together with Mary in the Holy Spirit in imitation of Christ to the Father. They offer their bodies as a living sacrifice, holy, and pleasing to God (cf. Rom 12:1).

2/ Living radically the will of God

      The XV Friars glorify the Father by always doing what is pleasing to Him (cf. Jn 17:4 ; 8:29) through having crucified their flesh with its passions and desires (cf. Gal 5:24); Friars remain in Christ and Christ remains in them (cf. Jn 15:5) to bear much fruit and becoming the disciples of Christ in order to be the Father glorified (cf. Jn 15:8). Friars ask God for carrying out in them what is pleasing to Him through Jesus Christ, and furnish them with His grace, that they may do His will (cf. Heb 13:21)

III.- THE SERVICE OF GOD’S KINGDOM (cf. Mt 6:10)

     In the power of the Holy Spirit, the XV Friars continues Jesus’ mission of love and service in Asia (cf. Ecclesia in Asia,  17) by evangelization and human promotion.

1.- The evangelization

1.1.-  The XV Friars teach to pray and to contemplate (Christian meditation): all Christians need a true missionary spirituality of prayer and contemplation. The work of justice, charity and compassion is interrelated with a genuine life of prayer and contemplation, and indeed it is this same spirituality that will be the wellspring of all our evangelizing work (cf. Ecclesia in Asia,   23).

1.2.- The XV Friars preach for the faithful:  Friars preach to lay brothers and sisters by organizing retreats (spiritual retreat) for the faithful and establish praying communities. Friars are to be conscious of this: only when our lay brothers and sisters have been helped to truly encounter God, they could drastically dedicate themselves in the world and from within the world they give in animating the world by the power of the Gospel (cf. Can. 713 § 2).

1.3.- The XV Friars preach to the gentiles: Friars preach to the gentiles by undertaking mission work, carrying out the task of preaching the Gospel (cf. Acts 11: 19-20) and planting the Church among peoples or groups who do not yet believe in Christ reborn by the word of God, they might be joined to the Church through baptism (cf. Ad Gentes, 6). Mission is contemplative action and active contemplation (cf. Ecclesia in Asia,   23).

2.-The human promotion

2.1.- The spiritual and corporal works of mercy: Friars participate in the pastoral mission of the Church through the spiritual and corporal works of mercy, performing very many different services for people (cf. Can. 676).

2.2.- The initiatives on behalf of the poor and for the improvement of people: Friars are dedicated to seeking the perfection of charity in the service of God’s Kingdom (cf. Can. 676) through initiatives on behalf of the poor and for the cultural and spiritual improvement of people not only retain their relevance but, suitably updated, are often discovered to be privileged means of evangelization, of witness and of authentic human promotion. (cf. Religious and Human Promotion, 6).

 

 

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV. 

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ 

 

back to top
Filters