1.4_Điều kiện để vào Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Filters
20
Items
of
1
1. Trình độ văn hoá và tuổi : Bạn đã học xong lớp 12 và có bằng tú tài, tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi. 2. Hồ sơ khám sức khoẻ : Hồ sơ khám sức khoẻ không có các bệnh về Siêu vi B, Phổi, Tim, Bao Tử
back to top
Filters