2.2_Cách Lần Chuỗi Mân Côi XV

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô hết lòng quí trọng chuỗi Mân côi, Anh Em đọc và suy niệm ba chuỗi năm mươi mỗi ngày.
back to top
Filters