1.3_Bản Tính XV (Nature), Linh Đạo XV (Spirituality) và Đặc Tính XV Character)

Filters
20
Items
of
3
Tinh thần của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh.
Đặc tính (Character) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm”(x. GHAC 44), và hoạt động tông đồ.
Tinh thần (spirit) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô (XV.) và Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô (XV.S.) là linh đạo Phục Sinh. Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là linh đạo Phục Sinh
back to top
Filters