News Filters

LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (XV,) VÀ HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ (XV.S.) (Vietnamese and English)

Thứ bảy, ngày 08 tháng năm năm 2021

 

 

LINH ĐẠO (Spirituality)
CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (XV.)
VÀ HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ (XV.S.)

      Tinh thần (spirit) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô (XV.) và Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô (XV.S.) là linh đạo Phục Sinh. Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô (XV.) và Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô (XV.S.) là linh đạo Phục Sinh: Anh Em và Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria trong Thần Khí cho Chúa Cha.  

I.-  LINH ĐẠO PHỤC SINH: Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô (XV.) và Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô (XV.S.)

     Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Tu sĩ và Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Em và Chị Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

 

II.- NHỮNG CON NGƯỜI XV: NHỮNG CON NGƯỜI Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

1.- Tu sĩ và Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô là Những Con Người XV (X: Christi, V.: Vitalitas; XV: Christi Vitalitas nghĩa là Sức Sống Chúa Ki-tô), những Con Người Sức  Sống Chúa Kitô. Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4).

2.- Tu sĩ và Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Em và Chị Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

3.- Tu sĩ và Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14), Anh Em và Chị Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Em và Chị em (x. Gl 2,20). Anh Em và Chị em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Em và Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

 

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô (XV.)

Và Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô (XV.S.)

 
XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV
 
THE SPIRITUALITY
OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST (XV.)
AND THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF THE VITALIRY OF CHRIST (XV.S.) 

   

    The spirit of the Congregation of the Vitaliry of Christ (XV.) and the Congregation of the Sisters of the Vitaliry of Christ (XV.S.) is the spirituality of the resurrection. Friars and Sisters are called to be transformed to the image of the Dead (Cf Gal 2:19) and the Risen Christ (cf. Rm 8:29) by being totally dedicated together with Mary in the Holy Spirit to the Father.

I.- THE SPIRITUALITY OF THE RESURRECTION: The spirituality of the Congregation of the Vitaliry of Christ (XV.) and the Congregation of the Sisters of the Vitaliry of Christ (XV.S.) 

     In the Immaculate Mary and in the Holy Spirit (cf. Lk 1:35), the XV Friars and Sisters are transformed to the image of the Dead and the Risen Christ (cf. Gal 2:19, Rm 8:29 ; Phil 3:21 ; 2 Pt 1:4), and together with Mary (cf. Lk 2:22; Jn 19:25-27; Acts 1:14 ; 2:3-4), Friars and Sisters are totally dedicated to the Father in imitation of Christ (cf. Jn 17:17-19; Rom 12:1).

II.- THE XV(*) PERSONS: PERSONS REMAIN IN THE VITALITY OF CHRIST (cf. Jn 15:4).

1.- The XV Friars and Sisters are the XV(*) Persons (X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas or the Vitality of Christ), the Persons of the Vitality of Christ. They remain in the Vitality of Christ (cf. Jn 15:4).

2.- The XV Friars and Sisters remain in the resurrection and the life of Christ (cf. Jn 11:25). Friars and Sisters who are purified to become to be clean will be closely united with the Father and Lord Jesus and Mary in the Holy Spirit (cf. Jn 14:20 ; Lk 1:35).

3.- The XV Friars and Sisters are the XV Persons who put on the Dead (cf. Gal 5,24) and the Risen Christ (cf. Rom 13,14), and  the Risen Christ lives in them (cf. Gal 2:20). They are the ones who are changed by the Risen Christ their lowly body to conform with His glorified body (cf. Phil 3:21).

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV.

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ (XV.)

and the Congregation of the Sisters of the Vitaliry of Christ (XV.S.) 

 

 

 

 

back to top
Filters