News Filters

BẢN TÍNH (Nature) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ bảy, ngày 08 tháng năm năm 2021

BẢN TÍNH (Nature)
CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

1.- Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là một dòng giáo sĩ (x. Giáo Luật 588 § 2).

2.- Hội Dòng thuộc quyền giáo phận, gồm các linh mục, phó tế và tu huynh.

3.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục (x. Giáo Luật  573 § 2), và sống đời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).

4.- Danh xưng của Dòng là Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, đươc viết tắt là XV. theo hai từ La Tinh Christi (X) và Vitalitas (V.).

 

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

THE NATURE OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

 

1.- The Congregation of the Vitality of Christ is a Clerical Congregation of diocesan right (cf. Can 588 § 2)

2.- The Congregation of the Vitality of Christ composes of priests, deacons and brothers.

3.- The Friars of the Vitality of Christ (the XV Friars) profess the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience (cf. Can 573 § 2), and live a fraternal life in common (cf. Can 607 § 2).

4.-The appellation of Congregation that is the Congregation of the Vitality of Christ is abbreviated to XV. [in accordance with two word from the latin Christi (X) and Vitalitas (V.) ]

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV.

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ

back to top
Filters